บุคลากร สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์

2 ส.ค. 2561      591 views

แชร์ทั้งหมด 2 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

นายธนิต จิตละมัย

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์นางกัญญาวีร์ เดชรักษา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนางสาววิไลพรรณ นามพิมูล

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินนางสาวพดารินทร์ วงศ์พรมท้าว

เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนางสาวพัชรินทร์ ลาดทา

เจ้าหน้าที่ธุรการนางสาว ศจีศิริ  กุลคง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนนายมานะ ศรีปลั่ง

เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารสถานที่และขับรถว่าที่ร้อยตรีหญิง พิลิดี ศรีวิลัย

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัด