บุคลากร สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์

2 ส.ค. 2561      819 views

แชร์ทั้งหมด 3 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นายธนิต จิตละมัย

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์

นางกัญญาวีร์ เดชรักษา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาววิไลพรรณ นามพิมูล

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

นางสาวพดารินทร์ วงศ์พรมท้าว

เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

นางสาวพัชรินทร์ ลาดทา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาว ศจีศิริ  กุลคง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายมานะ ศรีปลั่ง

เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารสถานที่และขับรถ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง พิลิดี ศรีวิลัย

เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัด