ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพท่องเที่ยว และบริการแบบบูรณาการ กิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างเส้นทางจักรยานบริเวณพุทธอุทยานเพชรบุระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 เม.ย. 2560      37 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print


เอกสารดาวน์โหลด

ประมาณราคางาน โครงการก่อสร้างทางจักรยานบริเวณพุทธอุทยานเพชบุระ ดาวน์โหลด
ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
สัญญาซื้อขายแบบสัญญาทั่วไป ดาวน์โหลด
บทนิยาม ดาวน์โหลด
บทนิยาม ดาวน์โหลด
บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ดาวน์โหลด
บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ดาวน์โหลด
แบบหนังสือค้ำประกัน(หลักประกันการรับเงินประกันผล) ดาวน์โหลด
สำเนา ดาวน์โหลด
ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้สนใจในการเสนอราคาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการเสนอราคา ดาวน์โหลด
แบบสัญญาจ้างทั่วไป ดาวน์โหลด
สำเนา 2 ดาวน์โหลด
ตารางการเปิดเผยราคากลาง ดาวน์โหลด
แบบ BOQ (ฟอร์มเปล่า) ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานส่วนที่ 1 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานส่วนที่ 2 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานส่วนที่ 3 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานส่วนที่ 4 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานส่วนที่ 5 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานส่วนที่ 6 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานส่วนที่ 7 ดาวน์โหลด